Zero to One

Zero to One

Subtitle:


Author:


Peter Thiel, Blake Masters

Reading Status:

Review: